Test na inteligencję kreatywną i kreatywność

Sprawdź swoją kreatywność w teście. Zobacz czy drzemie w Tobie twórca nowych rozwiązań i idei. Znajomość swojego potencjału kreatywności może Ci pomóc w nauce, karierze zawodowej, czy podczas podejmowania strategicznych decyzji w życiu i firmie.

Test na inteligencję kreatywną – WEJŚCIE

Kreatywność a inteligencja człowieka. Kreatywność to zdolność człowieka do tworzenia rzeczy nowych i znajdowania nowych rozwiązań. Kreatywność określa się też jako postawę twórczą wobec otaczającego nas świata. Postawa taka przejawia się w gotowości do: zmiany, poszukiwania, chodzenia własnymi drogami. Każdy z nas jako dziecko był z natury swej kreatywny, bo kreatywność to naturalny stan umysłu dziecka. Dziecko jest zaprogramowane na uczenie się wszystkiego co spotyka, ale każde z dzieci wyrabia w sobie własny obraz tego co poznaje. Inaczej kreuje swoje widzenie świata i kreuje swój sposób poznawania. Oznacza to tyle, iż każdy poznaje poprzez doświadczenie i że dziecko lubi poznawać w sposób twórczy, poszukuje odpowiedzi na pytania które samo sobie zadaje. Stałym elementem dzieciństwa jest spadanie z rowerka czy wkładanie palca w płomień. Dziecku nie wystarcza przekazanie doświadczenia przez dorosłego, ono samo poszukuje, zadziwia się i znajduje rozwiązania, które są dla niego nowe. Z wiekiem jednak nasza postawa twórcza czy kreatywna wobec poznania ulega utemperowaniu poprzez edukację i obowiązujące normy społeczne. Poznajemy dużo prawd, rozwiązań, definicji, które ktoś inny uznał za dobre i sprawdzone. W ten sposób coraz więcej rzeczy jest dla nas oczywistych i naturalnych, których nie staramy się zgłębić na swój sposób czy tym bardziej zmienić. W istocie swej stoi to w sprzeczności z postawą kreatywną ale ma też dobre strony. Opierając się na sprawdzonych prawdach oszczędzamy dużo czasu a naszą twórczą postawę możemy ukierunkować na wybrane cele, określone dziedziny.

Osoba kreatywna powinna mieć pewne cechy osobowości, które uprawniają ją do określenia jej jako kreatywną. Powinna się cechować przede wszystkim otwartością na nowe informacje, poglądy, zjawiska. Elastycznie dobierać informacje, bez skazywania jednej wiedzy na mniejszą wartość względem innej wiedzy. Powinna się charakteryzować ciekawością ze wszech miar i dociekliwością w poznawaniu. Spostrzegawczość jest też bardzo pożądana. Ułatwia ona poznanie i znajdowanie prawidłowości czy nieścisłości w posiadanej wiedzy i procesie myślenia. Osoba kreatywna winna posiadać też cechę obiektywizmu. Kreatywność wymaga także umiejętności korzystania z myślenia krytycznego, aby wyłonić ze wszystkich możliwości taką, stanowiącą prawdziwą nową wartość.

Tymczasem inteligencja, jak wiemy, jest cechą opisującą nasze zdolności i umiejętności umysłowe i intelektualne.  Inteligencja składa się z dwóch czynników określanych jako g i s. Czynnik – g, to składowa inteligencji wywodzący się z naszego potencjału zapisanego w genach ( z tego wynika literka g). Czynnik – s, to składowa inteligencji pochodząca z naszego doświadczenia zdobywanego w trakcie rozwoju w określonym otoczeniu, głównie społecznym (zatem literka s od społeczeństwa). Inteligencja jest zatem częściowo nam dana, a częściowo wynika z procesu naszego kształcenia w szerokim rozumieniu tego słowa. Środowisko społeczne w jakim dorastamy ma wielki wpływ na wykorzystanie naszego potencjału zapisanego w genach. Środowisko sprzyjające rozwojowi postaw: myślenia, rozwiązywania zadań, kreatywności i motywujące nas do działania wzmacnia naszą inteligencję. Poprzez inteligencję najczęściej rozumie się inteligencję ogólną, tymczasem wyróżnia się około dziesięć rodzajów inteligencji. Jest np. inteligencja: emocjonalna, abstrakcyjna, kreatywna. Te rodzaje inteligencji związane są ze specyficznymi zdolnościami, które trudno porównać między sobą. Biegłość w radzeniu sobie z emocjami i kontaktami interpersonalnymi trudno porównać z biegłością w rozwiązywaniu złożonych zadań logicznych czy matematycznych.

Specyficznym typem inteligencji jest też inteligencja kreatywna. Inteligencja ta opisuje zdolności intelektualne związane z tworzeniem i twórczym rozwiązywaniem: zagadnień, zadań czy też problemów. Ten typ inteligencji jest ściśle związany z postawą kreatywną, która jest niejako naturalnym elementem naszego dzieciństwa. Tak jak wszystkie typy inteligencji, tak i inteligencja kreatywna wymaga dla swojego rozwoju praktyki, ćwiczenia i motywacji. Dzięki rozwojowi, wzrastają nasze zdolności intelektualne w zakresie twórczym, stajemy się biegli w tworzeniu i kreowaniu nowych rzeczy. Pomiędzy samą kreatywnością a inteligencja kreatywną zachodzi relacja, jak pomiędzy działaniem a potencjałem. Kreatywność to nasze działanie i jego efekty a inteligencja kreatywna to potencjał do tego działania. Generalnie każdy typ inteligencji jest w zasadzie potencjałem zbudowanym na bazie naszych wrodzonych i wyuczonych zdolności. Tym czym się posługujemy na co dzień to działanie w postaci myślenia. Natomiast zasadniczym elementem myślenia charakterystycznego dla człowieka jest myślenie kreatywne – twórcze. Myślenie, którego składnikiem nie jest kreatywność może być odwzorowane i prowadzone z powodzeniem przez maszyny. To świadczy o roli kreatywności w naszym życiu.

Test na inteligencję kreatywną – WEJŚCIE

Zagadnienia związane z: inteligencją, myśleniem i kreatywnością szeroko poruszył Edward De Bono w książce „Naucz swoje dziecko myśleć”.  Chociaż  tytuł wskazuje, że książka jest przeznaczona do pracy z dziećmi to wszystko zawarte w tej publikacji ma zastosowanie do ludzi w dowolnym wieku. Można rozumieć słowo dziecko jako wewnętrzne dziecko każdego z nas – składnik osobowości każdego dorosłego. Autor uwidacznia dobitnie różnicę pomiędzy inteligencją, często traktowaną jako coś co wystarcza samo w sobie, a myśleniem, czynnością niezbędną na co dzień. Bardzo dużą uwagę poświęca się w książce myśleniu kreatywnemu, jako jednemu z rodzajów myślenia.

Jak widzimy, sama inteligencja, jak i inteligencja kreatywna nie wystarcza, potrzebne jest działanie polegające na myśleniu kreatywnym. Myślenie kreatywne praktykowane na co dzień jest czynnikiem wzmacniającym naszą inteligencje kreatywną. Bardzo ważną rzeczą jest odnalezienie w sobie postawy kreatywnej, która jest związana z odkryciem pewnych cech dziecka w sobie.                   (Marcin Kowalski)